S T A T U T
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU JACHTOWEGO I SPORTÓW WODNYCH – POLSKIE JACHTY


 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową, usługową, projektową, naukowo-badawczą i szkoleniową w zakresie przemysłu jachtowego i sportów wodnych.

2. Izba została utworzona i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

3. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Izba zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

5. Izba, w kontaktach z zagranicą, używa nazwy w języku angielskim Polish Chamber of Marine Industry and Water Sports – Polboat.

6. Izba, w kontaktach krajowych jak i z zagranicą może używać nazw skróconych Polskie Jachty lub Polboat.

§2

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Izba może prowadzić działalność poza granicami Polski.

2. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.

3. W ramach Izby mogą być tworzone sekcje branżowe, klasyfikujące członków zwyczajnych pod względem rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, działające w oparciu o regulaminy
sekcji. Decyzję w przedmiocie przynależności do określonej sekcji branżowej podejmuje zainteresowany podmiot.

4. Izba może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i poza granicami Polski, jeżeli służyć to będzie osiąganiu celów statutowych.

5. Dla realizacji swoich celów statutowych Izba może współdziałać i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§3

1. Izba używa pieczęci:

1) z napisem w otoku: Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty,

2) prostokątnej z nazwą i adresem Izby.

2. Zarząd może ustalić znak graficzny Izby, umieszczany na pieczęciach.


 

Rozdział II
CELE IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

Celem Izby jest:

1) wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w zakresie przemysłu jachtowego i sportów wodnych,

2) współdziałanie przy tworzeniu programu rozwoju przemysłu jachtowego i sportów wodnych w Polsce,

3) integracja środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przemysłu jachtowego i sportów wodnych,

4) reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby, w szczególności wobec instytucji oraz administracji rządowej i samorządowej,

5) opiniowanie i uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych, dotyczących przemysłu jachtowego i sportów wodnych,

6) promocja produktów i usług członków Izby w kraju i zagranicą,

7) popieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji wodnej, jako ważnej dźwigni rozwoju gospodarczego,

8) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

§5

Cele określone w §4 Izba realizuje przez:

1) tworzenie warunków do rozwoju przemysłu jachtowego i sportów wodnych w Polsce,

2) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,

3) tworzenie zintegrowanych systemów informacji ekonomicznej, technicznej i handlowej pomiędzy członkami Izby,

4) reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji, organizacji i jednostek gospodarczych,

5) inicjowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z przemysłem jachtowym i sportami wodnymi,

6) opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu norm i wymagań dotyczących produkcji, rejestrowania i używania produktów w przemyśle jachtowym i sportach wodnych,

7) tworzenie prawidłowych, zgodnych z interesami konsumenta, zasad współpracy pomiędzy polskimi producentami i dystrybutorami sprzętu przeznaczonego do uprawiania sportów wodnych oraz firmami świadczącymi usługi w tym zakresie,

8) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego,

9) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej w zakresie statutowych celów Izby,

10) delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji rządowych i samorządowych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu jachtowego i sportów wodnych,

11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo handlowymi i innymi organizacjami w celu optymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego, dystrybucyjnego i usługowego członków Izby,

12) prowadzenie działalności promocyjnej, w tym organizację i udział w targach i wystawach oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

13) prowadzenie bazy danych statystycznych dotyczących przemysłu jachtowego i sportów wodnych w Polsce,

14) wykonywanie analiz ekonomicznych i marketingowych dla potrzeb członków Izby i niezbędnych do działalności statutowej Izby,

15) popieranie rozwoju i kształcenia zawodowego w zakresie przemysłu jachtowego i sportów wodnych,

16) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji statutowych celów Izby.

§6

Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w zakresie (zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

2) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

4) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

5) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

6) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

7) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

8) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

9) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

10) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

11) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych


 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Izby dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§8

Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każdy podmiot prowadzący udokumentowaną działalność gospodarczą w zakresie określonym w §1 ust. 1, mający siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujący aktywny udział w działalności Izby oraz zgodę na przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Izby.

2. Członkiem wspierającym Izby może zostać każda osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, zainteresowana działalnością Izby, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
inną w realizacji statutowych celów Izby, nie spełniająca warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego.

3. Członkiem honorowym Izby może zostać osoba fizyczna, posiadająca wybitne zasługi dla realizacji statutowych celów Izby.

§10

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Izby zainteresowanego podmiotu, zawierającej adres i e-mail do doręczeń i uiszczeniu wpisowego.

2. Wraz z wypełnioną deklaracją, podpisaną przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorstwa, zainteresowany podmiot dostarcza aktualny wypis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

§11

1. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji zainteresowanego podmiotu, określającej rodzaj i zakres wsparcia udzielanego Izbie, zawierającej adres i e-mail do doręczeń i uiszczeniu wpisowego.

2. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wraz z wypełnioną deklaracją, podpisaną przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, zainteresowany podmiot dostarcza aktualny wypis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej oraz wskazuje adres oraz adres e-mail do doręczeń.

§12

1. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających, składającemu deklarację przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składane jest do Zarządu nie później niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków. Zarząd jest zobowiązany włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po otrzymaniu odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

2. W wypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających, uiszczona przez wnioskującego opłata wpisowa podlega zwrotowi.

§13

Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie.

§14

Członkowie – założyciele Izby nabywają członkostwo zwyczajne lub wspierające z chwilą sądowej rejestracji Izby.

§15

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

3) dostępu do informacji o działalności Izby,

4) zgłaszania opinii i wniosków do władz Izby,

5) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,

6) korzystania z form pomocy przewidzianych Statutem,

7) korzystania ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami,

8) używania tytułu „członek Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na zasadach określonych przez Zarząd.

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:

1) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

3) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6,

4) używania tytułu „członek wspierający Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na zasadach określonych przez Zarząd.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:

1) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

3) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6,

4) używania tytułu „członek honorowy Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na zasadach określonych przez Zarząd.

§16

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) aktywnego współdziałania na rzecz realizacji statutowych celów Izby,

3) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Izby,

4) bieżącego informowania Biura Izby o własnej działalności gospodarczej, a w szczególności o ofercie produkcyjno-handlowo-usługowej,

5) czasowego oddelegowania kompetentnych pracowników dla potrzeb realizacji statutowych celów Izby, w tym:
a) wydawania specjalistycznych ocen technicznych,
b) opracowywania raportów rynkowych oraz analiz statystycznych dla potrzeb instytucji państwowych,

6) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) aktywnego współdziałania na rzecz realizacji statutowych celów Izby,

3) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Izby,

4) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

§17

Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków, nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§18

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające w Izbie ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka z Izby,

2) skreślenia z listy członków Izby,

3) wykluczenia członka z Izby.

2. Wystąpienie członka z Izby następuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Izby, potwierdzonej pisemnym oświadczeniem o wystąpieniu z Izby skierowanym do Zarządu z trzymiesięcznym wypowiedzeniem w stosunku do daty zamierzonego wystąpienia.

3. Skreślenie z listy członków Izby następuje z powodu:

1) utraty statutowych wymogów członkostwa,

2) niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub rażącego uchybiania w wywiązywaniu się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Izby,

3) rażącego uchybiania rzetelności lub terminom składania sprawozdań, warunkujących prowadzenie pełnej działalności informacyjnej lub promocyjnej przez Izbę (w przypadku członków zwyczajnych).

4. Skreślenie z listy członków Izby z powodów, o których mowa w ust. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu, stwierdzającej ustanie członkostwa z tych przyczyn. Zarząd przed podjęciem uchwały o skreśleniu z listy członków zawiadamia zainteresowanego członka o planowanym skreśleniu podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od daty doręczenia zawiadomienia. Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby.

5. Wykluczenie członka z Izby następuje z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.

6. Wykluczenie członka z powodów, o których mowa w ust. 5 następuje, na podstawie uchwały Zarządu, stwierdzającej ustanie członkostwa z tych przyczyn. Zarząd przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka z Izby zawiadamia zainteresowanego członka o planowanym wykluczeniu podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od daty doręczenia zawiadomienia. Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby.

7. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składane jest do Zarządu nie później niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu. Zarząd jest zobowiązany włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po otrzymaniu odwołania.

§19

1. Na wniosek zainteresowanego, członkostwo zwyczajne lub wspierające w Izbie może zostać zawieszone na okres do jednego roku. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

2. W okresie zawieszenia członek traci możliwość korzystania z uprawnień członkowskich określonych w Statucie i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Utrata lub zawieszenie członkowstwa nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych składek i świadczeń na rzecz Izby.


 

Rozdział IV
ORGANY IZBY

§20

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja Rozjemcza.

2. Kadencja organów Izby wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 4 trwa cztery lata. Po zakończeniu kadencji mandaty członków organu wygasają w momencie wyboru składu odpowiedniego organu nowej kadencji. Do tego czasu sprawują oni swoje funkcje.

3. Tryb wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej określa regulamin obrad przyjmowany przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.

4. Członkami organów Izby mogą być tylko osoby fizyczne, będące członkami lub przedstawicielami członków Izby, mające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

5. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – 4.

§21

1. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej następuje na pierwszych zebraniach tych organów, którym przewodniczy przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

2. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy organów Izby określają ich regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§22

1. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków. Dopuszcza się zatrudnienie jednego urzędującego członka Zarządu.

2. Zarząd, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.

§23

1. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

2) utraty praw publicznych,

3) śmierci,

4) odwołania przedstawiciela przez członka Izby,

5) ustania członkostwa podmiotu, którego przedstawicielem był członek danego organu,

6) upływu kadencji organu i wyboru jego nowego składu.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka danego organu Izby z przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 następuje w formie uchwały tego organu.

3. W czasie trwania kadencji, z ważnych przyczyn (w tym z powodu nieprzestrzegania Statutu i regulaminów organów Izby oraz nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Izby przez okres co najmniej 6 miesięcy bez usprawiedliwienia) poszczególni członkowie organów Izby mogą być odwołani ze składu organów na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tych sprawach są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Na pisemny wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Izby, Walne Zgromadzenie może odwołać prezesa oraz każdego z członków organów Izby, poprzez przegłosowanie votum nieufności. Uchwałę w sprawie votum nieufności Walne Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów,.

§24

1. W przypadku ustąpienia członka danego organu lub powstania wakatu z innego powodu organom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków organu w danej kadencji. Osoby dokooptowane pełnią swoje funkcje do końca kadencji z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu uzyskały największą liczbę głosów, po osobach które weszły w skład tego organu.

3. Kandydatów do kooptacji przedstawiają członkowie danego organu. Wybór osób do kooptacji jest dokonywany przez pozostałych członków danego organu, poprzez głosowanie nad kolejnymi kandydaturami, według kolejności zgłoszeń. Uzyskanie przez jednego z kandydatów większości głosów członków organu oznacza, iż został on wybrany. Dalszych głosowań nie przeprowadza się.

4. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

6. Ubycie ze składu organów Izby liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6, wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż wygasa mandat osób pochodzących z kooptacji i miejsca obsadzone w ten sposób również zostają objęte wyborami.
Walne Zgromadzenie

§25

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Izby,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający Izby, członkowie honorowi Izby oraz zaproszeni goście.

3. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli. Upoważnienie winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej i złożone do Zarządu.

§26

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, nie później niż w II kwartale każdego roku kalendarzowego, w tym sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

3. Członkowie Izby powinni zostać powiadomieni listem poleconym, faksem lub e-mailemo miejscu, pierwszym i drugim terminie oraz porządku obrad na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, licząc od daty nadania korespondencji.

4. Tryb i sposób obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin obrad przyjmowany przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek przynajmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych Izby.

2. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub występujący o jego zwołanie zobowiązany jest określić przyczyny i cele zwołania oraz ustalić porządek obrad.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje jedynie nad sprawami objętymi porządkiem obrad określonym zgodnie z ust. 2.

§28

1. W Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

2. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko członkowie zwyczajni Izby, przy zachowaniu zasady określonej w ust. 1.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 30% członków zwyczajnych, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać w głosowaniu tajnym, o ile taki wniosek zgłosi co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.

4. W przypadku braku kworum wymaganego przez niniejszy Statut do podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu, a jego uchwały we wszystkich prawach objętych porządkiem obrad są ważne, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest minimum 30% członków zwyczajnych. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §26 ust. 3.

5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół zawierający przebieg obrad oraz treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie może odbywać się tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§29

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków i programów działania Izby,

2) uchwalanie Statutu i jego zmian,

3) uchwalanie regulaminów organów Izby,

4) uchwalanie regulaminu obrad i zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5) uchwalanie liczby członków poszczególnych organów Izby i liczby wiceprezesów na daną kadencję,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań oraz ocenianie działalności organów Izby,

7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

8) wybór i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu,

9) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,

10) zatwierdzanie planów finansowych i bilansów rocznych Izby oraz podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku,

11) określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Izby i zaciągania zobowiązań,

12) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania,

13) nadawanie godności członka honorowego Izby,

14) podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od uchwał dotyczących skreślenia lub wykluczenia członka Izby,

15) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby oraz przeznaczenia i podziału jej majątku,

16) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez organy i członków Izby.

 

Zarząd

§30

1. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności Izby, podejmując uchwały w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Izby.

2. Zarząd jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Izby.

3. Zarząd składa się z liczby osób nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 7, w tym prezesa i 2 wiceprezesów, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w regulaminie obrad uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

4. Pierwszy Zarząd powołuje Założycielskie Walne Zgromadzenie.

§31

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, lub w razie jego nieobecności wiceprezes, który przewodniczy obradom oraz kieruje działalnością Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni listem poleconym, faksem lub e-mailem o miejscu, pierwszym i drugim terminie i porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Zarządu licząc od daty nadania korespondencji, chyba, że wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia Zarządu bez formalnego zwołania.

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym poprzez złożenie przez większość jego członków podpisu pod uchwałą o jednobrzmiącej treści. Wszyscy członkowie Zarządu musza zostać poinformowani o treści uchwały podjętej w trybie pisemnym poprzez przesłanie stosowanego pisma przesyłką poleconą, faksem lub e-mailem. W terminie 7 dni od dnia dokonania takiego powiadomienia każdy z członków Zarządu może złożyć sprzeciw co do podjęcia uchwały. W takim przypadku, uchwała zostaje automatycznie unieważniona, a jej podjęcie jest możliwe wyłącznie podczas posiedzenia Zarządu.

5. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§32

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W przypadku braku większości decyduje głos prezesa lub wiceprezesa przewodniczącego obradom.

2. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, posiedzenie Zarządu odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, o którym mowa w §31 ust. 3.

§33

W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego Zarząd przedstawia członkom Izby pisemne sprawozdanie z działalności Izby w minionym roku kalendarzowym oraz roczny plan działalności Izby na rok bieżący.

§34

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie statutowych celów Izby,

2) reprezentowanie Izby na zewnątrz,

3) kierowanie działalnością Izby,

4) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

5) ustalanie szczegółowych programów działania Izby,

6) ustalanie planów finansowych i sporządzanie bilansów rocznych Izby,

7) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby – w granicach upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie,

8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w zakresie określonym Statutem,

9) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego,

10) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Izby w organizacjach krajowych i zagranicznych,

11) realizowanie zadań i uprawnień wynikających z przynależności Izby do organizacji krajowych i międzynarodowych,

12) realizowanie zadań zleconych Izbie przez administrację rządową i samorządową,

13) ustalanie zasad korzystania przez członków ze znaku graficznego Izby i tytułu członka Izby,

14) ustalanie zasad świadczenia usług członkom Izby,

15) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,

16) przedstawianie członkom Izby pisemnych sprawozdań z działalności Izby,

17) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, sekcji i innych zespołów kolegialnych oraz określanie zasad ich funkcjonowania,

18) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

19) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

20) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

 

Komisja Rewizyjna

§35

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby, do obowiązków którego należy stały nadzór nad działalnością Izby, a w szczególności nad prawidłowością gospodarowania majątkiem Izby, zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w regulaminie obrad uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§36

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji, lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, który przewodniczy obradom oraz kieruje działalnością Komisji.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni zostać powiadomieni listem poleconym, faksem lub emailem o miejscu, pierwszym i drugim terminie i porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Komisji licząc od daty nadania korespondencji.

4. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§37

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W wypadku braku większości decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji.

2. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w drugim terminie określonym w zawiadomieniu o jej zwołaniu, a jej uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Komisji. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Komisji, o którym mowa w §36 ust. 3.

§38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola realizacji uchwał organów Izby,

2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,

3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby,

4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie

6) udzielenia absolutorium Zarządowi.


Komisja Rozjemcza

§39

1. Komisja Rozjemcza jest organem powołanym do rozstrzygania sporów między członkami Izby oraz członkami a Izbą wynikających z członkowstwa w Izbie.

2. Komisja Rozjemcza składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w regulaminie obrad uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§40

1. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. Rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Zarządowi.


 

Rozdział V
BIURO IZBY

§41

1. Do obsługi Izby Zarząd może utworzyć Biuro Izby.

2. Zasady działania oraz strukturę organizacyjną Biura Izby określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

3. Pracą Biura Izby kieruje dyrektor angażowany przez Zarząd.

4. Funkcję pracodawcy w imieniu Izby w rozumieniu Kodeksu pracy pełni Zarząd.

§42

1. Dyrektor Biura Izby podlega bezpośrednio Zarządowi.

2. Dyrektor Biura Izby, sprawując nadzór nad wykonywaniem uchwał Zarządu jest obowiązany przestrzegać Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dyrektor Biura Izby może być zapraszany do udziału w posiedzeniach organów Izby z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.

4. Dyrektor Biura Izby uprawniony jest do reprezentowania Izby w sprawach, których zakres jest określony w pełnomocnictwie udzielonym mu przez Zarząd.

§43

Do kompetencji dyrektora Biura Izby należy:

1) organizowanie i nadzorowanie pracy Biura Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,

2) udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w realizacji ich zadań gospodarczych,

3) składanie Zarządowi sprawozdań z działalności Biura Izby,

4) wykonywanie innych zadań określonych przez Zarząd.


Rozdział VI
MAJĄTEK IZBY

§44

Majątek Izby powstaje z następujących źródeł:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dotacji celowych,

4) opłat za korzystanie ze świadczeń Izby,

5) dochodów z działalności gospodarczej Izby,

6) dochodów z majątku Izby,

7) innych wpływów.


 

Rozdział VII

ORGANY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA IZBY

§45

1. Izbę na zewnątrz reprezentuje prezes lub inny delegowany przez niego członek Zarządu.

2. Korespondencję Izby podpisują: prezes, właściwy wiceprezes lub inni upoważnieni przez prezesa członkowie Zarządu.

3. Prezes może – w określonym zakresie – upoważnić do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 dyrektora lub pracowników Biura.

§46

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.


 

Rozdział VIII
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADEK I ICH WPŁATY
ORAZ UZYSKIWANIA INNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA KOSZTY UTRZYMANIA I DZIAŁALNOŚCI IZBY

§47

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

2. Ustaloną wysokość składki może zmienić w dowolnym terminie Walne Zgromadzenie, na wniosek minimum 1/4 liczby członków zwyczajnych. Decyzje w tych sprawach zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.

3. Wpłaty składek członkowie dokonują co najmniej kwartalnie.

4. Izba pokrywa koszty utrzymania i działalności ze składek członkowskich oraz środków finansowych pochodzących z pozostałych przychodów określonych w §44.


 

Rozdział IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§48

1. Zmiany Statutu uchwalane są z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Izby.

2. Uchwałę w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem postanowienia § 28 ust. 4 niniejszego Statutu.

§49

Uchwałę w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków zwyczajnych.

§50

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

2. Członkami Komisji Likwidacyjnej są członkowie ostatniego Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.


 

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami).

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter