Oświadczenie Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych POLSKIE JACHTY w sprawie organizacji targów Wiatr i Woda Warszawa 2020

W związku z obecną, dynamiczne pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zbliżającymi się targami Wiatr i Woda 2020 w Warszawie, Zarząd Izby stoi na stanowisku, iż impreza ta powinna zostać przełożona na inny, wspólnie wybrany przez organizatora i wystawców, termin.

Nasze stanowisko podyktowane jest dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów o odwołaniu wszystkich imprez masowych na terenie całego kraju (pomimo tego, iż interpretacja prawna w zakresie kwalifikacji imprezy targowej jaką są targi „Wiatr i Woda 2020” jako imprezy masowej nie jest jednoznaczna), jak również troską o zdrowie wystawców, gości oraz publiczności.

Pragniemy nadmienić, iż Zarząd Izby od kilku tygodni jest w kontakcie z zarządem firmy Yacht Expo – organizatorem targów „Wiatr i Woda” – celem monitorowania dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Jeszcze dwa tygodnie temu sytuacja nie wskazywała na ryzyko nieodbycia się targów, jak również nie było rekomendacji organów administracji państwowej co do postępowania organizatorów imprez z dużą frekwencją publiczności oraz imprez masowych.

Sytuacja ta uległa jednak zmianie po dzisiejszym oświadczeniu Premiera RP.

Zdajemy sobie całkowicie sprawę, że decyzja o przesunięciu targów rodzi poważne zagrożenie finansowe zarówno po stronie organizatora jak i wystawców.

Targi „Wiatr i Woda” stanowią wieloletni, wspólny dorobek branży jachtowej oraz stały element cyklu handlowego. Ich poziom organizacyjny oraz zasięg są efektem starań i wieloletniej pracy całej branży. W interesie nas wszystkich leży utrzymanie i dalszy rozwój tej imprezy.

W związku z powyższym Zarząd Izby stoi na stanowisku i apeluje zarówno do organizatora jak i do wystawców o wyraz solidarności, wzajemnego zrozumienia i podjęcia rozmów celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Będąc organem zrzeszającym i jednoczącym większość branży jachtowej, deklarujemy chęć podjęcia się pomocy w wypracowaniu w/w rozwiązań.

Apelując o jedność w wyżej wymienionych kwestiach pragniemy również dodać, iż Zarząd Izby w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, przewiduje znaczące pogorszenie się koniunktury na światowym i europejskim rynku jachtowym. Widoczne oznaki początku recesji ekonomicznej w skali globalnej, dają podstawy do negatywnych prognoz dla całej gospodarki i branża powinna przygotować się na trudny co do określenia okres dekoniunktury. W tym kontekście, wszelkie przejawy współpracy, samopomocy i wsparcia są wyrazem koleżeństwa i solidarności, jak również wspólnej odpowiedzialności obywatelskiej.

Głęboko wierzymy iż jedynie wspólnie będziemy w stanie „zdać egzamin” dojrzałości w tych trudnych to przewidzenia czasach.

 

Zarząd

Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

2020.03.10

 

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter