Pismo do Premiera oraz Minister Rozwoju w sprawie sytuacji w branży

W imieniu członków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY Zarząd Izby przygotował i przesłał do kancelarii Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo z informacją o fatalnych skutkach rozszerzającej się pandemii wirusa SARS-Cov –2, dotykających przedsiębiorstwa działające w naszej branży.

 

Od kilku tygodni Izba odbierałą alarmujące sygnały od naszych członków, którzy w obawie o możliwość sfinansowania bieżących kosztów w najtrudniejszym okresie załamania rynkowego prosili o przedstawienie wspólnego głosu branży zagrożonej widmem lawinowych bankructw, a w najlepszym wypadku poważnych zwolnień grupowych.

 

W treści zwrócono uwagę, że branża jachtowa w Polsce to około tysiąc przedsiębiorstw zatrudniających szacunkowo 45.000 pracowników. Przedsiębiorstwa te adresują swoją produkcję w znakomitej większości za granicę, przynosząc wymierne korzyści budżetowi państwa zarówno poprzez podatki od dochodów, jak i istotną poprawę bilansu płatniczego. Wspomniano także, iż główna część producentów branży jachtowej prowadzi działalność na nisko uprzemysłowionych terenach północno-wschodniej Polski, będąc niejednokrotnie jedynym dużym lokalnym pracodawcą, a z całą pewnością pracodawcą należącym do czołówki technologicznej oraz wysokiej wartości dodanej wytwarzanych wyrobów.

Nagły kryzys doprowadził do przerwania mozolnie budowanych międzynarodowych łańcuchów dostaw stawiając pod znakiem zapytania nie tyle perspektywy rozwoju, ile zachowanie działalności na minimalnym poziomie zapewniającym przetrwanie.

 

Bazując na analizie procedowanego obecnie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Zarząd Izby wyraził głębokie

przekonanie, iż projektowane przepisy nie zapewnią przetrwania naszej branży. Uważamy za konieczne podjęcie radykalnych działań koniecznych do utrzymania nie tylko miejsc pracy w przemyśle jachtowym, ale przetrwania produkcji jachtowej wraz z całym latami budowanym doświadczeniem i cieszącą się uznaniem marką. Mając na względzie fakt, że nasza branża nie ma możliwości dalszej produkcji jesteśmy przekonani, iż projektowana w przepisach pomoc powinna dotyczyć wszystkich podmiotów, zarówno MŚP jak i również dużych, albowiem duże i średnie przedsiębiorstwa z branży jachtowej są motorem technologicznym, generują ponad 70 % obrotu całej branży i zatrudniają blisko połowę wszystkich pracowników.

 

Zarząd Izby zawarł w piśmie propozycje następujących rozwiązań:

 1. Tymczasowa modyfikacja treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie, iż obejmuje ono cały przemysł dotknięty kryzysem wywołanym z pandemią SARS-CoV-2.
 2. Tymczasowa modyfikacji treści art. 81 kodeksu pracy poprzez określenie wynagrodzenia postojowego na poziomie od 80% minimalnego wynagrodzenia lub 40% wysokości wynagrodzenia średniego.
 3. Przejęcie przez Skarb Państwa pełnego obciążenia wynikającego z wypłaty nowo zdefiniowanego wynagrodzenia postojowego – na wzór sprawdzonego i obowiązującego rozwiązania w Niemczech (tzw. Kurzarbeit).
 4. Umorzenie płatności do ZUS na okres 6 miesięcy i umożliwienie korzystania z tej ulgi niezależnie od innych uprawnień (wykreślenie z projektu ustawy art. 31 zo ust. 2 pkt 4).
 5. Rozłożenie na 24 nieoprocentowane raty wygenerowanej zaległości wobec ZUS z rozpoczęciem spłaty od dnia1 stycznia 2021 r.
 6. Alternatywnie umorzenie płatności do ZUS z tytułu wynagrodzeń postojowych, o których mowa powyżej.
 7. Wstrzymanie naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 24 miesiące.
 8. Umożliwienie wypłaty wynagrodzeń z naliczonego i już wpłaconego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 9. Zawieszenie w całości na okres minimum 12 miesięcy składek na PPK.
 10. Uwolnienie środków z podatku VAT zgromadzonych na subkontach bankowych celem umożliwienia wypłaty z tych środków wynagrodzeń pracowniczych.
 11. Zaniechanie poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty od użytkowania wieczystego i innych opłat lokalnych od podmiotów objętych przestojem – względnie naliczenie za ten okres podatku gruntowego.
 12. Automatyczne odnowienie kredytów obrotowych wygasających w roku 2020 r. na okres do końca 2021 r.
 13. Bezwarunkowe uruchomienie kredytów obrotowych z BGK każdorazowo do wysokości budżetu wynagrodzeń (za styczeń i luty 2020 r.) w uproszczonej formie na bazie wyników rocznych z 2019 r.
 14. Odroczenie płatności rat wszelkich kredytów, leasingów na 6 miesięcy oraz tym samym wydłużenie okresu kredytowania o okres odroczenia.
 15. Zawieszenie możliwości wypowiadania zobowiązań kredytowych przez kredytodawców minimum do końca 2020 r.
 16. Wydłużenie możliwości pobierania przez pracowników/rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres trwania zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.

 

Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany przez rządzących i odniosą się oni pozytywnie do przedstawionych postulatów.

keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter