Formy wsparcia dużych przedsiębiorstw

Kancelaria Zbroja Adwokaci przygotowała publikację na temat możliwych instrumentów wsparcia dla dużych przedsiębiorstw:

 

NAJWAŻNIEJSZE FORMY WSPARCIA DLA DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

 1. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy
 • wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym), nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.,
 • dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • w przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, maksymalnie na 3 miesiące,
 • Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane,
 • te same koszty prowadzenia działalności nie mogą być pokryte z innych środków publicznych.

 

 1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
 • możliwość odroczenia płatności składek ZUS lub rozłożenia należności na raty,
 • jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.,
 • ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., należy być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność.

 

 1. możliwość zmiany warunków pracy pracowników
 • w sytuacji, gdy przedsiębiorca odnotowuje spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • pracodawca może m.in.: ograniczyć nieprzerwany odpoczynek, zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu,
 • pracodawca będzie miał także możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz do realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

 

 1. zobowiązania księgowo – podatkowe
 • brak ustawowych zwolnień, możliwe jedynie ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie na wniosek w szczególnych okolicznościach);
 • odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami (opłatą prolongacyjną); jednak odsetki będą naliczane do dnia złożenia wniosku (ustawa nie zwalnia z odsetek);
 • przesunięto termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.; trzeba jednak wykazać, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Jeżeli płatnik przed upływem terminu w dalszym ciągu będzie odczuwał skutki panującej pandemii istnieje możliwość (po spełnieniu warunków opisanych w projekcie) przedłużenia okresu płatności do dnia 20 lipca 2020 r.;
 • możliwość zawieszenia postępowań podatkowych (jedynie wizja, przewidzenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania; niezbędne będzie wydanie każdorazowego postanowienia o zawieszenie postępowań i kontroli);
 • zastosowano zmianę w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli straty podatkowe związane są z rozprzestrzenianiem wirusa podatnicy będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln PLN, Uczynić to można w ramach złożenia korekty za ten rok. Z tego rozliczenia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2020 r. osiągną dochód o 50 % niższy od przychodów uzyskanych w 2019 r. Podobne rozwiązanie zastosowano także od podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podwyższeniu ulegną także limity zwolnień przedmiotowych w podatku od osób fizycznych;
 • przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r. na dzień 1.07.2020 r. dla wszystkich podmiotów oraz odroczenie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r. Oznacza to zawieszenie stosowania nowych rozwiązań, których wdrożenie w praktyce wymagałoby od przedsiębiorcy dodatkowych działań czy też nakładu pracy. Zawieszenie nowych regulacji dotyczących matrycy podatkowej oznaczało będzie dalsze działanie wg przepisów wprowadzonych 23.12.2003 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych;
 • w związku z wprowadzonymi przez ustawodawcę białymi listami, a dokładnie koniecznością zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT wydłużono termin do zgłoszenia z dotychczas obowiązujących 3 dni do dni 14;
 • wydłużono termin do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej   straty) w roku podatkowym do dnia 31 lipca 2020 r.;
 • zwolniono z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczek zawierane do dnia 31.08.2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem;
 • Rada Gminy może w drodze uchwały:
 1. zwolnić z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. przedłużyć (max. do 30.09.2020 r.) okres płatności podatków od nieruchomości, których terminy przypadają w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., m.in. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu wirusa.

 

 1. poręczenia i gwarancje spłaty kredytu udzielane przez BGK
 • w związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej,
 • poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją i są udzielane na wniosek przedsiębiorcy.

 

 1. możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni

 

 • jednorazowo dochód będzie mógł być obniżony o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.,
 • ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych,
 • przysługuje, gdy z powodu COVID-19 przedsiębiorca poniósł w 2020 r. straty z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorca uzyskał przychód z działalności gospodarczej niższy co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku, prowadził działalność w roku poprzednim i złożył roczne zeznanie podatkowe,
 • z ulgi skorzystać mogą podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 1. większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
 • pracodawca zatrudniający:
 1. osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł,
 2. osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł,
 3. osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł.
 • kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:
 1. 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

 1. wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w dużych obiektach handlowych
 • okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • najemca w ciągu trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

 

 1. wsparcie finansowe od ARP na wniosek przedsiębiorcy
 • rozszerzenie zakresu wsparcia dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
 • przez wsparcie rozumieć należy wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego, w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej,
 • ze wsparcia skorzystać będzie mógł każdy przedsiębiorca o ile uzyskanie wsparcia jest niezbędne dla utrzymania i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem,
 • przez trudną sytuację rozumie się spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 (rozumiany analogicznie, jak przy dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników),
 • wielkość oraz rodzaj wsparcia zależeć ma od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności,
 • wsparcie udzielane jest na podstawie zawartej umowy, która zawierana będzie pod warunkiem zawieszającym w postaci ustanowienia wymaganych zabezpieczeń przez przedsiębiorcę.

 

 1. TARCZA FINANSOWA (założenia)
 • program pomocowy zaproponowany przez rząd, który realizowany ma być przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), a skierowany jest do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa (łączna wartość programu ma wynieść 100 mld zł, planowany termin wdrożenia – koniec kwietnia/początek maja 2020)
 • wsparcie dla dużych przedsiębiorców:
 1. finansowanie będzie miało charakter indywidualny, obsługa finansowa realizowana będzie bezpośrednio przez Fundusz,
 2. 3 formy finansowania:
 • płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat do 1 mld zł;
 • preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia do 75 mln zł;
 • inwestycyjne w postaci obejmowania instrumentów kapitałowych – udziałów lub akcji – na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej, o wartości do 1 mld zł na podmiot;
 • warunki wspólne dla uzyskania wsparcia z PFR:
  1. prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  2. niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 29 lutego 2020 r.,
  3. posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za 2 ostatnie lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
keyboard_arrow_up
Facebook
Twitter